ЧАСТИНА I

Стаття 1. 1. У цій Конвенції вислів «расова дискримінація» означає будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою або наслідком яких є знищення або применшення визнання, використання чи здійснення на рів­них засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціаль­ній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.

4. Вжиття спеціальних заходів з виключною метою забезпечення належного прогресу деяких расових або етнічних груп чи окремих осіб, що потребують за­хисту, який може виявитися необхідним для того, щоб забезпечити таким групам чи особам рівне використання і здійснення прав людини та ЧАСТИНА I основних свобод, не розглядається як расова дискримінація за умови, однак, що такі заходи не ведуть до збереження особливих прав для різних расових груп і що їх не буде залишено в силі після досягнення тих цілей, заради яких вони були запроваджені.

Стаття 2. 1. Держави-учасниці осуджують расову дискримінацію і зобов’я­зуються невідкладно всіма можливими способами проводити політику ліквідації всіх форм расової дискримінації і сприяти взаєморозумінню між усіма расами, і з цією метою:

d) кожна Держава-учасниця повинна, використовуючи всі належні засоби, в тому числі й законодавчі заходи, залежно від обставин, заборонити расову дис­кримінацію, що її проводять будь-які особи, групи ЧАСТИНА I чи організації, і покласти їй кінець;

Стаття 3.Держави-учасниці особливо осуджують расову сегрегацію та апар­теїд і зобов’язуються відвертати, забороняти і викорінювати всяку практику такого характеру на територіях, які є під їх юрисдикцією.

Стаття 4.Держави-учасниці осуджують всяку пропаганду і всі організації, які ґрунтуються на ідеях або теоріях переваги однієї раси чи групи осіб певного кольору шкіри або етнічного походження або намагаються виправдати, або заохо­чують расову ненависть і дискримінацію в будь-якій формі, і зобов’язуються вжити негайних і позитивних заходів, спрямованих на викоренення всякого підбу­рювання до такої дискримінації чи актів дискримінації, і з цією ЧАСТИНА I метою вони відпо­відно до принципів, поданих у Загальній декларації прав людини, і прав, ясно викладених у Статті 5 цієї Конвенції, серед іншого:

a) оголошують злочином, що карається за законом, всяке поширення ідей, основаних на расовій перевазі або ненависті, всяке підбурювання до расової дис­кримінації, а також усі акти насильства або підбурювання до таких актів, спрямо­ваних проти будь-якої раси чи групи осіб іншого кольору шкіри або етнічного походження, а також подання будь-якої допомоги для проведення расистської діяльності, включаючи її фінансування;

b) оголошують протизаконними і забороняють організації, а також органі­зовану і всяку іншу пропагандистську діяльність, які заохочують ЧАСТИНА I расову дискри­мінацію та підбурюють до неї, і визнають участь у таких організаціях чи в такій діяльності злочином, що карається законом;

Стаття 5.Відповідно до основних зобов’язань, викладених у Статті 2 цієї Конвенції, Держави-учасниці зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову дис­кримінацію в усіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед законом, без розрізнення раси, кольору шкіри, національного або етнічного поход­ження .


documentawxzunx.html
documentawyabyf.html
documentawyajin.html
documentawyaqsv.html
documentawyaydd.html
Документ ЧАСТИНА I